Convocatòria de les subvencions per la rehabilitació d’edificis 2019

Benvolgudes i benvolguts

Us informem que s’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, per les Comunitats de Propietaris de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2019.

Destaquem que aquesta convocatòria, subvencionarà part de les següents accions:

 1. Actuacions de rehabilitació per garantir la seguretat estructural (Deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments , l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells dels balcons i voladissos si afecten als seus elements estructurals)
 2. Actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i accessibilitat.
  1. a) La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat
  2. b) La instal·lació d’elements d’informació o d’avís
  3. c) La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior
  4. d) La instal·lació domòtica o altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones o amb discapacitat.
  5. e) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el DB-SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat del CTE.

Aclarir-vos que cada comunitat de propietaris, es pot presentar a totes dues subvencions, sempre que compleixi amb els requisits.

Complementàriament a la subvenció global destinada a finançar l’actuació a l’edifici, existeixen ajuts individuals de cohesió social per cobrir l’import de la quota dels titulars d’habitatges que pertanyen a l’edifici on s’han de fer les obres de rehabilitació objecte de la subvenció.

Recordar que abans de presentar la sol·licitud, s’ha de disposar de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), la sol·licitud del certificat d’aptitud, el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i la seva etiqueta energètica corresponent.

Enllaç per a gestionar la sol·licitud:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-rehabilitar-en-materia-daccessibilitat-edificis-en-barris-del-parc-public-dhabitatges?category=

 

 

Estimadas/Estimados

Os informamos que se ha abierto la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva y no competitiva, para las Comunidades de Propietarios de las subvenciones para el fomento de la rehabilitación de edificios de tipología residencial de los barrios gestionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya para el año 2019.
Destacamos que esta convocatoria, subvencionará parte de las siguientes acciones:

 1. Actuaciones de rehabilitación para garantizar la seguridad estructural (Deficiencias relativas al estado de conservación de los cimientos, la estructura horizontal y vertical, incluyendo los cantos de los balcones y voladizos si afectan a sus elementos estructurales).
 2. Actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad.
 3. a) La instalación de ascensores, remontadores de escaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad.
 4. b) La instalación de elementos de información o de aviso.
 5. c) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y la exterior.
 6. d) La instalación domótica u otros adelantos tecnológicos para favorecer la autonomía de las personas o con discapacidad.
 7. e) e) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el DB-SUDA Seguridad de Utilización y Accesibilidad de la Cta.

Aclararos que cada comunidad de propietarios se puede presentar a ambas subvenciones, siempre que cumpla con los requisitos.
Complementariamente a la subvención global destinada a financiar la actuación en el edificio, existen ayudas individuales de cohesión social para cubrir el importe de la cuota de los titulares de viviendas que pertenecen en el edificio donde se tienen que hacer las obras de rehabilitación objeto de la subvención.
Recordar que antes de presentar la solicitud, se tiene que disponer del Informe de la Inspección Técnica del Edificio (IITE), la solicitud del certificado de aptitud, el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) y su etiqueta energética correspondiente.

Enlace para gestionar la solicitud:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-rehabilitar-en-materia-daccessibilitat-edificis-en-barris-del-parc-public-dhabitatges?category=

Compartir:

Comments are closed.