POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI LA PAU a través de qualsevol mitjà, incloent el format paper o electrònic:


Qui és el responsable d’aquestes dades personals facilitades?

IDENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI LA PAU
CIF G58042599
ADREÇA Concili de Trento, 320, baixos. 08020 Barcelona
TELÈFON 93 313 28 99
EMAIL avlapau@avlapau.org

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

OBJECTIU

La informació facilitada té per objecte executar el contracte associatiu existent entre el Responsable del Tractament i l’interessat, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’associació.

També serviran per informar sobre les activitats i projectes que l’associació desenvolupa, per exemple:

-Butlletí de notícies

-Invitacions a actes i esdeveniments

-Sol·licitar participació en actes i/o prestació de serveis

-Gestionar la seva participació en actes i/o esdeveniments

En cas que la persona no tingui la condició de soci, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persona i remetre-li informació a l’associació.

Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins als abans descrits, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat per tal que presti el seu consentiment.

Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

DURADA

Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PAU i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

Per què haig de comunicar les meves dades?

La base legal de la legitimació pel tractament de dades facilitades a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI LA PAU és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte associatiu subscrit amb el Responsable del Tractament.

Qui tindrà accés a les meves dades?

Les dades facilitades nos seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.

Quins drets tinc?

Qualsevol persona (o el seu representat legal) por exercitar davant l’ASSOCIACIÓ els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’apartat “Responsable del Tractament” o bé a través d’un correu electrònic a: avlapau@avlapau.org. Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el DNI o NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es)

Drets d’accés

Dret a conèixer si l’Associació està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, l’Associació ha de proporcionar la información relativa a les dades, destinataris, finalitats, categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Drets a la portabilitat

Dret de la persona afectada (o els seus representats legals) a rebre una còpia de les dades de l’Associació en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Dret a la rectificació

Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar dades errònies.

Dret de supressió

Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició

Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació

Dret de la persona interessada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

Copyright Associació De Veïns Del Barri La Pau
Concilio de Trento 320, 08020 Barcelona
España